Türk Seramik Sitesi - Turk Ceramics Web Club

Seramik Ürünlerin Üretimi => Seramik Teknolojileri => Çamur => Konuyu başlatan: Zeliha Yılmaz - 13.12.2007 10:07:15

Başlık: DÖKÜM ÇAMURU
Gönderen: Zeliha Yılmaz - 13.12.2007 10:07:15
Döküm çamuru öğütülmüş malzemelerin vede kil gibi öğütülmeye gerek olmayan ince tanecikli malzemelerin belirli oranlarda bir araya getirilerek  açıcılarda karıştırılması vede bu sırada döküm özelliklerinin ayarlanması ile hazırlanır. Daha sonra karışımdaki demirin temizlenmesi için mıknatıslardan, istenilen tane büyüklüğünden daha iri tanelerin ayrılması içinde eleklerden geçirilir.

 Bu etabı takiben çamur dinlenmeye alınır. Dinlenmede amaç çamur içindeki reaksiyonların dengelenmesi vede açıcıda karıştırma esnasında  çamur içine hapsolunan havanın dışarı atılmasıdır.

 Hazırlanan çamur sıhhi tesisat üretiminde alçı kalıplara doldurularak şekillendirilir ve suyu alınır, karo fayans üretiminde spray drier’larda kurutularak granül hale getirilir ve preslerde şekillendirilir, ve diğer üretim şekilleri için ise çamur filter preslerden geçirilip fazla suyu atılarak  şekillendirilebilecek plastik bir çamur elde edilir.

 Özellikle sıhhi tesisat üretiminde çamurun  davranışı çok önemlidir.  Bu davranışları açıklayabilmek için konuyu daha detaylı incelemekte ve bazı terimlerin ne manaya geldiğini açıklamakta yarar vardır :

 Çamurun akışı sırasında akmamak için gösterdiği direnç komşu tabakaların arasındaki sürtünme ve çamur içerisindeki taneciklerin  elektriksel etkileşimi dolayısı ile oluşur ve bu akmaya karşı dirence “VİSKOSİTE” denir.

 Suspansiyon içerisindeki bahsettiğimiz tanecikler arasındaki elektriksel etkileşim taneciklerin suspansiyon içinde belirli yapılar oluşturmasına neden olur. Bu yapılaşmanın oluşumu suspansiyonun konsantrasyonu yani litre ağırlığı, tanecikler arası çekim kuvvetinin doğası, ortam ısısı gibi değişik faktörlere  bağlıdır. Ayrıca zamanda taneciklerin birbirine yaklaşabilmesi ve yapıyı oluşturmak için yönlenmeleri gibi nedenler göz önüne alındığında önemli bir faktördür. Çamur içerisindeki bu yapılanma çamurun akışını zorlaştırır, diğer bir değişle viskositeyi yükseltir.

Bütün bu anlattığımız noktalar göz önüne alındığında viskosite ölçümlerinde elde edilen değerlerin ölçüm anında etkili olan şartlarla etkilendiği  diğer bir değişle ölçüm anındaki şartlarla değiştiğini ortaya koyar. İşte bu şartlarda yaptığımız viskosite ölçümlerine “GÖRÜNEN VİSKOSİTE” adı verilir.

 Çamuru mekanik olarak etkilediğimizde (örneğin karıştırıldığında) anlatmış olduğumuz bünyesinde taneciklerin oluşturduğu yapı parçalanır dolayısı ile akıcılığı artar yani viskositesi düşer. Karıştırma bittiğinde çamur bünyesindeki tanecikler zamanla birbirlerine yaklaşarak veya bağlanarak yapılaşma oluşturur ve çamur tekrar baştlangıçtaki  viskositesine dönmek ister. Karıştırma taneciklerin birbirinden bağımsız hale gelmesine sebeb olurken dinlenme sürecinde taneciklerin tekrar birbirleriyle etkileşime girererek   akışkanlığın azalmasına (orijinal  hale dönmesine ) yani viskositesinin yükselmesine yani çamurun  koyulaşmasına  “TİKSOTROPİ” adı verilir.

 Tiksotropi bizim için çok önemli bir özellik olup, sadece “tamamen” defloküle edilmemiş veya aşırı defloküle edilmiş çamurlarda görülür. Bu cümleden de anlaşılacağı gibi elektrolit ilavesi  tiksotropinin azalmasında önemli bir faktördür.

 Tiksotropi litre ağırlığından da etkilenir, diğer şartlar aynı kalmak kaydıyla  litre ağırlığı yükseldikçe tiksotropide yükselir.

Viskosite değerleri elektrolit ilavesi ile önce düşüş gösterirler bu düşüş sırasında deflokülasyon tamamlanmamıştır.

 Deflokülasyonun tamamlandığı noktada viskosite değeri minimumlara iner. Bundan sonraki elektrolit ilavelerinde kolloidlerin dengeliliği konusunda izah ettiğimiz nedenlerden dolayı viskosite değeri tekrar yükselmeye başlarki bu esnada çamur aşırı defloküle olmaktadır. Tiksotropide buna paralel fakat farklı değişim hızı farklı bir davranış gösterir.

 Tabiki bu davranış elektrolitin cinsine görede değişik bir sonuç verir
Bu davranış  her çamur ve sırda mutlaka aynısı olması şart olmamakla beraber, genelde pratikte rastlanan karakteristik bir davranıştır.

 Burada göze çarpan önemli hususlardan biriside sodyum silikatın tiksotropiyi çok fazla etkilemesi olup bu nedenle sanayide  soda/silikat karışımları beraberce kullanılmasıdır.

 Akış özelliklerinin ölçümü için Torsion Viskosimetresi, Lehman viskosimetresi veya daha hassas elektronik  aletler (Brookfield) gibi kullanılmaktadır.

 Döküm ile şekillendirme
Kısaca bu konuya dökme veya döküm diyebiliriz.

 Döküm, döküm çamurunun alçı kalıplar içerisine doldurulması ile başlar. Alçı kalıplardaki kapilerlerin emişi ile çamurun suyu kalıp tarafından emilirken çamur içerisindeki katı taneciklerde kalıp yüzeyinden başlayan bir katman halinde tabaka oluştururlar. Boş döküm dediğimiz sistemde oluşan katmanın kalınlığı istenilen kalınlığa gelince çamurun fazlası kalıptan boşaltılır, dolu dökümde ise kalıba çamur beslemesi sürekli olup kalıp içindeki boşluk tamamen dolacak şekilde bu tabakanın oluşması sağlanır. İstenilen tabakalaşma oluştuktan sonra geçirilen  kısa bekleme sürecinde kalıp içindeki oluşum bir miktar daha suyunu alçı kalıba vererek küçülür, bu olay ise alçı kalıptan dökülen malın ayrılmasını sağlar.

 Kısaca bu olayın tümünü  çamurun su kaybetmesi olarak tanımlayabiliriz. Çamurun kaybettiği su alçı kalıp tarafından emilir. Alçı kalıbın su emme kapasitesi emilen sudan çok daha fazla olduğu için dökümde su kaybetme sürekli olarak sağlanabilmektedir.

 Kalıbın içerisinde tabaka oluşmasına kalınlık alma diyeceğiz.
Kalınlık almada göz önünde bulundurmamız gereken önemli konulardan birisi başlangıçta doğrudan alçı ile temas eden çamurun su kaybının hızlı olacağı, zamanla oluşan tabakanın  geçirgenlik ve kalınlığına göre alçı kalıbın çamur suyunu emmesindeki hızını kaybedeceğidir,  yani kalınlık alma önce hızlı olup daha sonra gittikçe yavaşlamaktadır. Görülmüştür ki yaklaşık olarak kalınlık artışı zamanın kare kökü ile orantılıdır, yani kalınlığın iki katına çıkması için zamanın 4 kat artması gerekmektedir.

 Her ne kadar dökümü basit bir su emme prosesi  olarak izah etmiş olsakta  gerçekte kompleks bir olaydır. Örneğin kalınlık alma alçı kalıptan gelen kalsiyum iyonlarının flokülant etkisi ilede etkilenmektedir. Döküm çamurunun tiksotropik yapısı oluşan kalınlığın geçirgenliğini dolayısı ilede kalınlık alma hızını önemli şekilde etkileyen bir faktördür

İyi bir döküm çamurunda genelde aranan özellikler şunlardır:
1.Döküm yapılabilmeli, dökülen çamur kalıbı boşluk bırakmayacak şekilde tamamen doldurabilmelidir.

2. Çamur içerisindeki tanecikler çökmemelidir.

3. Kalınlık alma hızlı olmalıdır, fakat bu hız kontrol edilebilecek hızı geçmemelidir

4.Oluşan et kalınlığı ile sıvı çamur arasında keskin bir sınır olmalı,fazla çamur istenildiğinde rahatça kalıptan boşaltılabilmelidir.

5.Dökümü gerçekleştirilen ürünün  kuruma esnasında sadece kalıptan ayrılmaya yetecek kadar çok az bir küçülmesi olması gerekir, daha fazla küçülerek sarkma veya kurumada çatlamayaneden olmamalıdır.

6.Dökülen ürün mukavim ve yeterince  sağlam olmalıdır.

7.Çamur daha sonra iğne başı gibi deliklenmeye yol açabilecekşekilde içerisinde hava hapsetmemiş olmalıdır.

8.Çamur alçı kalıpların suya doymaması ve kuruma süresinin fazlauzamaması için mümkün olduğunca az su içermelidir.

 Bu şartların tümünün bir araya gelmesi ; doğru hammadde ve bunların doğru oranlarda karışımı,  gerekli öğütmenin sağlanması, çamurdaki katı konsantrasyonunun ve ilave edilen elektrolit ve katkıların optimum olması gibi ögelere dikkat edilerek sağlanabilir.

Döküm çamurunun  içerisindeki katıların tane iriliği dağılımının önemi :
   İri tanelerin çokluğu döküm hızını artırmasına rağmen dökülen  ürünün mukavemetinin az olmasına sebep olur. Ayrıca iri taneler daha hızlı çöker, ürünün  kuruma esnasındaki küçülmesi daha az olur.
   İnce tanelerin çokluğunda döküm hızı azalır, dökülen ürünün kuru mukavemeti artar, kuruma sırasında küçülme; sarkmalara veya çatlamalara neden olabilecek şekilde çok fazla olabilir.

 Döküm çamurunda elektrolitin önemi:
Defloküle Çamur
FloküleÇamur

 Floküle (eksik elektrolitli) bir çamur çöktüğünde tanecikler paketlenir. Yani aralarında boşluklar olan aglomeratlar halindedirler. Bu nedenle su geçirgenliği fazla olup alçı kalıp içerisinde dökümde kalınlık almasıda fazladır.
  Defloküle (yeterince elektrolitli) çamurda ise  bir paketlenme olur. Yani tanecikler birbirlerinden bağımsız olup birbirlerine çok sık bir paketlenme yapısı oluştururki bu yapının su geçirgenliğide azdır. Bunun neticesinde alçı kalıp içinde böyle bir çamurun kalınlık almasıda çok yavaş olur.

 Bu davranışların kuru dayanıma da etkisi vardır. Tabiki defloküle çamurda taneler birbirlerine daha yakın paketlendikleri için kuru dayanımda daha yüksektir.

A) Floküle çamurda
1.Tiksotropi çok etkin olacağı için çamur akışı zor olup, kalıbın her noktasına kadar çamurun dolması güçleşir.
2.Çamurun içerisinde iğne başı hatasına neden olabilecek hava hapsolması artar
3.Dökülen üründe tiksotropik özellik taşıyacağından her hangi bir fiziksel etki ile özelliği kolayca bozulabilir . Ürün yumuşaktır.Fazla çamurun boşaltımında düzgün olmayan yüzeyler oluşur.
4.Ürün gevşek yapıda, düşük yoğunlukta ve mukavemetsizdir.

B) Tamamen defloküle döküm çamuru1.Ürünün yapısı yüksek yoğunlukta olup, döküm hızı yavaştır
2.Kuru dayanım yüksek  ve   kırılgandır. Dolayısı ile tezgahta yapılan rotüşlarda  pürüzlenmeler olur

 Döküm çamurunda suyun (konsantrasyonun) önemi
A) Su çok fazla ise .
1. Suyun kalıp tarafından emilme hızı fazladır ve istenilen et kalınlığına ulaşmak için emilmesi gereken su miktarıda fazladır dolayısı ile kalınlık alma süreside uzundur
2.Ürünün yoğunluğu düşük, mukavemeti az geçirgenliği çoktur.
3.İri tanelerin çökme hızı fazladır
4.Alçı kalıplar kısa sürede suya doygun hale gelerek emme özelliklerini kaybeder.

 B) Su az ise
1.Çamurun akma özelliği azalır
2.Çamur bünyesinde hava hapsederek iğne başı problemi oluşturur.

 Bahsettiğimiz bu nedenlerden dolayı döküm çamurunda optimum şartları sağlamamız gerekir. Genelde bu şartlar için kesin tanımlar olmadığından deneme yanılma ile standart değerler  tespit edilir.

 Pratikte tam defloküle çamur yerine tam deflokülasyon sınırına yakın çamur kullanılır, akış özelliğini bozmayacak şekilde katı konsantrasyon ayarı yapılır. Bu şartlar tespit edildikten sonra  günlük döküm çamurunun kalınlık alma hızı ve diğer döküm özelliklerinin  aynı olması için parametreler ayarlanıp kontrol edilir.

 - Hammaddede olabilecek değişikliklerin
 - Öğütmeden dolayı gelebilecek tane iriliği dağılım farklılıklarının
 - Çamur litre ağırlığındaki (çamur konsantrasyonundaki) oynamaların
 - İlave edilen elektrolit nedeniyle viskosite ve tiksotropide oluşabilecek değişikliklerin
 - Alçı kalıpla temas eden geri dönüş çamuruyla gelebilecek olan sulfatlar nedeniyle çamur özelliklerinde oluşabilecek değişimlerin
 - Döküm çamurunun dinlenmesi sırasında oluşacak değişikliklerin sağlıklı bir dökümhane için çok yakın takibi ve gereken önlemlerin alınması şarttır.

  Döküm çamurunda viskositenin ve tiksotropinin etkisini basitçe şöyle özetleyebiliriz:
 
Akışkanlık çok fazlaysa  1. Döküm hızı yavaşlar

                                 2. Ürünlerde çatlamalar görülür

                                 3. “Taç”lanma görülür

 Akışkanlık çok az ise     1. İnce deliklenmeler görülür (iğne başı)

                                 2. Boşaltma zorlukları ortaya çıkar

 Tiksotropi çok fazlaysa  1.Kalıptan alınan mal çok yumuşaktır

                                 2.Boşaltma zorlaşır

                                 3.Kalınlık fazlalaşır

                                 4.Malın kuruması geç olur

                                 5.Malın mukavemeti azdır

 Tiksotropi çok düşükse  1. Kalınlık alma düşer

                                 2. Mal kırılgandır

                                 3. Islak malda rotuş zorlaşır

                                 4. “Taç”lanma oluşur

                                 5 .Çatlamalar oluşur

 Su,  deflokulant (elektrolit)  ve Katı (özellikle kil/kaolen) ilavesinde şu değişiklikler olur:

 Su ilavesinde           Akışkanlık artar          Tiksotropi biraz azalır

 Elektrolit ilavesiyle   Akışkanlık artar          Tiksotropi azalır

 Kil/kaolen ilavesiyle  Akışkanlık azalır         Tiksotropi artar

 

Başlık: Ynt: DÖKÜM ÇAMURU
Gönderen: Ali İmaretli - 13.12.2007 13:59:11
teşekkürler zeliş... döküm çamuru hakkında güzel bilgiler edindik:)
Başlık: Ynt: DÖKÜM ÇAMURU
Gönderen: Zeliha Yılmaz - 13.12.2007 14:07:47
teşekkürler zeliş... döküm çamuru hakkında güzel bilgiler edindik:)

Ali bey size bu konuda birşeyler öğretmek ,bilgi vermek ne haddime! Asıl benim sizden bu işin kimyası adına ögrenecek çok şeyim var.Bu konuyu ,henüz yeni başlamış arkadaşlar için yardımcı olmak adına yazdım.
Başlık: Ynt: DÖKÜM ÇAMURU
Gönderen: Ali İmaretli - 13.12.2007 14:30:17
zeliş hanım benimde elbet sizden öğrenecek çok şeyim vardır. hiç bilgisi olmayan arkadaşlar için verdiğiniz bilgiler de güzel. benim ve ben gibi arkadaşlar elbet yararlanacaklardır bu kaynaktan...
Başlık: Ynt: DÖKÜM ÇAMURU
Gönderen: Cristobalite - 13.12.2007 16:34:25
Elinize sağlık Zeliş hanım, neden sonuç ilişkileri sade bir dille anlatılmış olmasından dolayı bilgisi olmayan bir arkadaşın dahi kolaylıkla anlayabileceği bir yazı olmuş. Teşekkür ederiz.
Başlık: Ynt: DÖKÜM ÇAMURU
Gönderen: Zeliha Yılmaz - 13.12.2007 16:52:28
  :D Burada işinin ehli bir sürü seramik mühendisi var ben kalkıp bunları yazıyorum...iyi cesaret benimkisi :laugh:
Başlık: Ynt: DÖKÜM ÇAMURU
Gönderen: Cristobalite - 13.12.2007 17:46:02
 :D
Başlık: Ynt: DÖKÜM ÇAMURU
Gönderen: ÇİNİ - 21.12.2007 16:12:16
Çok güzel yazmışınız Teşekkür ederiz.......:)
Başlık: Ynt: DÖKÜM ÇAMURU
Gönderen: ceracom - 23.12.2007 22:04:18
tşkler yararlı bilgiler vermişsiniz
Başlık: Ynt: DÖKÜM ÇAMURU
Gönderen: aziz_cokcetin - 24.12.2007 09:56:08
sayın zeliş hanım kaolen katkısında vizkozite artar tixtropi artar.Kil konursa vizkozite azalır,tixtropi azalır.Çünki seramikte akışkanlıgı fazla tixtropisi az olan materyal kildir.
Başlık: Ynt: DÖKÜM ÇAMURU
Gönderen: aziz_cokcetin - 24.12.2007 09:59:29
taclanma ne anlama geliyor.
Başlık: Ynt: DÖKÜM ÇAMURU
Gönderen: Cristobalite - 24.12.2007 12:58:57
sayın zeliş hanım kaolen katkısında vizkozite artar tixtropi artar.Kil konursa vizkozite azalır,tixtropi azalır.Çünki seramikte akışkanlıgı fazla tixtropisi az olan materyal kildir.

Aziz Bey o cümlede su ve deflakulant sabit tutulup kil veya kaolin ilavesi yapırlırsa reolojikideki değişiklik ifade edilmeye çalışılmış. Yani düşünün sabit bir konsantrasyonunuz var. Deflakulan oranı sabit su oranı sabit ve belirli bir reolojisi var. Siz bu konsantrasyona kil veya kaolin ilavesi yaparsanız, konsantrasyonun vizkozitesi artacak dolayısı ile tiksotripiside artacaktır. Anlatılmaya çalışılan ifade budur.

M.YAMAN
Başlık: Ynt: DÖKÜM ÇAMURU
Gönderen: Cristobalite - 24.12.2007 13:02:46
taclanma ne anlama geliyor.

Genel anlamda yurtdışıda çelenklenme olarak bilinir. Şekillenmiş ürün yüzeyindeki farklı kalınlık veya dalgalanmalara denir.
Başlık: Ynt: DÖKÜM ÇAMURU
Gönderen: aziz_cokcetin - 31.12.2007 13:17:44
Mustafa bey çok teşekkür ederim.
Başlık: Ynt: DÖKÜM ÇAMURU
Gönderen: dmt88 - 02.01.2008 14:20:15
mrb konuyla çok alakası yok ama seramikte fizik neden önemlidir bununla ilgili düşüncelerinizi bekliyorum iyi çalışmalar..!!
Başlık: Ynt: DÖKÜM ÇAMURU
Gönderen: ÇİNİ - 03.01.2008 13:18:20
Fizik herşeyin oran orantısı gibi eşit olmasıdır. Tabi bunlar bölümüne göre ayrılır  seramikte black core (deforme olmuş) problemi aşamış bir fayansı sen alırmısın... örneyin :) demet
Başlık: Ynt: DÖKÜM ÇAMURU
Gönderen: dmt88 - 07.01.2008 11:01:22
tamam bu deforma olayıda var ama başka genelleme yaparsak fiziksel görünüşten hariç demek istedim....
Başlık: Ynt: DÖKÜM ÇAMURU
Gönderen: pianoforte - 09.01.2008 22:21:45
dmt88
Yeni TSC Üyesi
"mrb konuyla çok alakası yok ama seramikte fizik neden önemlidir bununla ilgili düşüncelerinizi bekliyorum iyi çalışmalar..!!"

"Seramık urunlerın sekıllendırılmesı" cumlesı sorunun cevabını ozetler dıye dusunuyorum..
Başlık: Ynt: DÖKÜM ÇAMURU
Gönderen: dmt88 - 10.01.2008 11:15:52
teşekkür ederim
Başlık: Ynt: DÖKÜM ÇAMURU
Gönderen: pianoforte - 10.01.2008 20:29:01
rıca ederım.
Başlık: Ynt: DÖKÜM ÇAMURU
Gönderen: westberk - 25.10.2008 18:26:52
merhaba zeliha hnm..verdiğiniz bilgilerden ötürü teşekkür ederim...ancak döküm çamurunda havanın önemi hakkında da birşeyler yazabilirmsiniz?havanın hangi elverişlerde olması gerekir mesela? aydınlatırsanız sevinirim..teşekkürler..
Başlık: Ynt: DÖKÜM ÇAMURU
Gönderen: pınarr - 10.03.2009 15:49:57
bilgileriniz için cok ttesekkür edrimm ben seramik 1 sınf öğrencisiyim cok yardımcı oldunuzz tesekkurlerr =)
Başlık: Ynt: DÖKÜM ÇAMURU
Gönderen: gamzze - 16.04.2009 10:49:54
Arkadaşlar çookk acillll pekişmiş çini çamuru reçetesi lazımmm lütfenn çookkk acill
Başlık: Ynt: DÖKÜM ÇAMURU
Gönderen: Refik Bolsoy - 24.08.2009 00:41:08
Seramikte fizik neden önemlidir?Çünkü seramik pişmiş hale gelene kadar bizi ilgilendiren,bize zorluklar çıkartan hemen hemen herşey hammaddelerin fiziki özellikleriyle ilgilidir.Plastisite, tane büyüklüğü, akışkanlık şok dayanımı,Kuruma özellikleri vs. vs. bunlar hepsi massemize giren cevherlerin fiziksel özellikleri nedeniyle taşıdıkları özelliklerdir.Örneğin genleşme ve bundan doğan ısıl şok sorunlarının ana sebebi olan silis. Eğer silisi masseye kuars camı,talk,sabuntaşı,wollastonit gibi formlardan girebilirsek çok uysal ve problemsiz olur.Fakat serbest silis içeren ve hala kristal dönüşümleri yapabilir haldeki silis sorundur.Ha keza döküme uygunlukta da ana sorunlardan birisi hammaddelerin taşıyabileceği suda çözünebilen tuzlar ki özellikle sülfatlardır ve biz bundan dolayı onları baryum karbonatla suda çözünmez hale getiririz.Evet bu yapılan kimyasal bir işlemdir fakat amaç çözünürlüğü ortadan kaldırmak olup çözünürlük fiziksel bir özelliktir.Bu soruyu yöneltmekteki amacınızı bilmediğim için yeterlimidir bilemiyorum.
Başlık: Ynt: DÖKÜM ÇAMURU
Gönderen: Refik Bolsoy - 27.01.2010 21:03:18
Size bir başka başlık altında bu konu ile ilgili olarak yazmıştım.Bence sorununuzu ortadan kaldırmanın en uygun yolu kalıbın içine bir çıta parçası koyup çamurun önce buna çarparak kalıp içerisine akmasıdır.Bu yöntemin aynı zamanda akan çamurun türbülans yapmasını önleyerek içerisine hava kabarcıkları almasını önlemek gibi bir üstünlüğüda vardır.Yada ilk çamur darbesini döküm ağzının rötuşla kesilip atılan kısımlarına çarptırılması çözüm olabilir.
Başlık: Ynt: DÖKÜM ÇAMURU
Gönderen: Selim Alanbey - 28.01.2010 00:03:08
merhaba
peki size bir soru
kalıplara döküm yapıldığında çamurun kalıpta ilk değdiği nokta neden sırı emmez?
benim böyle bir sorunum varda o yüzden soruyorum yanlış anlaşılmasın konu hakkında yeterince bilgi sahibisiniz.
teşekkürler

Murat bey ilgili konuyu bir kaç yere açıyorsunuz, sorununuzu güzel bir şekilde tartıştığımız konuyu takip ve devam etmenizi öneririm.. farklı bölegelere açarak ilgili konuları dağıtmış oluyoruz. Hassaslığınız için teşekkür ederiz.